تلویزیون

گلف

RBC میراث

گلف

ساعت 10 صبح

اسب مسابقه

آمریکا روز در مسابقه

FS2

ظهر

Pro baseball

کره ای: Doosan در LG دوقلوها

ESPN

4:25 صبح جمعه.