کتاب پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق tagged posts

خرید کتاب اورجینال پزشکی

فهیمه میرزا حسین ، مدیر گروه تحقیقات هجدهمین خرید کتاب اورجینال پزشکی جشنواره عروسکی تهران-مبارک ، ضمن اعلام خبر چاپ آثار برگزیده در این بخش و انتشار سه جلد کتاب ترجمه شده در هجدهمین جشنواره ، از لزوم “تحقیقات آینده” صحبت کرد. در زمینه تجربه نشده قبلی تاج.
انتشار آثار منتخب در بخش تحقیق و انتشار سه جلد کتاب ترجمه شده در جشنواره تهران – مبارک
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران کتاب پزشکی، به نقل از روابط عمومی در هجدهمین جشنواره عروسکی تهران – مبارک ، فهیمه میرزا حسین ، مدیر گروه تحقیقات ، در پاسخ به س questionالی در مورد تأثیر ش...

Read More