پلیس در حال تحقیق در بدن یافت می شود در یک Greenspoint حفظ تالاب های هریس شهرستان کلانتر دفتر گفت: شنبه شب.

یک مرد بود که ماهیگیری در این منطقه کشف یک بدن در آب است. برکه نزدیک است Gillespie جاده ها و سبزی عبور از بلوار.

کلانتر گفت در توییتر که قتل محققان و صحنه جرم واحد اعزام شدند به صحنه است.