تلویزیون

گلف

مسافران مسابقات قهرمانی

گلف

ظهر

CBS

ساعت 2 بعد از ظهر

گلف

یوتا قهرمانی

گلف

5 p. m.

اسب مسابقه

آمریکا روز در مسابقه

FS2

ظهر

FS1

ساعت 2 بعد از ظهر

موتور ورزشی

نگاه RV & خارج از منزل, کامیون مسابقه

FS1

11:30 صبح

موتور ورزشی

انرژی هیولا مسابقه جام

فاکس

2:30 بعد از ظهر

Pro baseball

کره ای: TBA در مقابل TBA

ESPN

2:55 صبح خورشید.

فوتبال

TBA در مقابل TBA

FS1

8:20 صبح

فوتبال

TBA در مقابل TBA

FS2

8:20 صبح

فوتبال

ولورهمپتون در غرب هم

NBC

11:30 صبح

تنیس

اعتباری و یک بانک دعوتی

تنیس

3 p. m.